„Droga do samodzielności”

 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

 

UWAGA! KONKURS

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu kazimierskiego do uczestnictwa w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym . Celem konkursu jest uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych, upowszechnianie wiedzy na temat tolerancji, akceptacji, równouprawnienia i poszanowania praw osób z niepełnosprawnością oraz rozwój wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej.

Praca konkursowa wykonana w dowolnej technice np. rysowanie kredkami, węglem, malowanie, wydzieranka, mozaika, witraż, kolaż lub techniki mieszane. Maksymalny format pracy to A3.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Organizacja konkursu dotyczy realizacji projektu „Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach”, nr RPSW.09.02.01-26-0074/18.

Dla Laureatów konkursu przewidziano cenne nagrody.
Każdy uczestnik otrzyma dyplom i upominek.

Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w regulaminie, który wraz załącznikami jest zamieszczony poniżej.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki:

W pełni niesamodzielni

            Nie możemy kochać domu, który nie ma swego oblicza i w którym kroki są pozbawione sensu.

~ Antoine de Saint – Exupéry

Kochani Rodzice, Przyjaciele naszej placówki i wszyscy Ci, którzy obserwują nasze poczynania;

Tak, pomimo pandemii, która odcisnęła piętno na każdym z nas, zamknęła w domach, odizolowała od społeczeństwa, posadziła w fotelach przed niebieskim ekranem – tak, realizujemy wyznaczone cele. Tak, powoli małymi krokami zbliżamy się do końca drogi, trudnej drogi do samodzielności, pełnej różnych zmagań, wyzwań i pokonywania własnych oporów i trudności.

Czy niepełnosprawni oznacza niesamodzielni? Nie, mogą być w pełni samodzielni. Dokładamy wszelkich starań, by nasi wychowankowie potrafili w przyszłości żyć jak najbardziej samodzielnie. W mieszkaniu wspomaganym treningowym w pocie czoła prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe: sprzątają, gotują, piorą, planują i robią zakupy, to tu integrują się, bawią i uczą, rozwijają swoje pasje i zainteresowania, wykonują drobne prace ogrodnicze, artystyczne, rękodzieło… Codzienne obowiązki stają się dla nich wzorowym nawykiem. A przecież trening czyni mistrza.

Zobaczcie sami!

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „DROGA DO SAMODZIELNOŚCI W ZESPOLE PLACÓWEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZO – REWALIDACYJNYCH W CUDZYNOWICACH”
II NABÓR DO 30 WRZEŚNIA 2020 R.
Dokumenty rekrutacyjne:

Załącznik nr 1 – Oswiadczenie o dochodach
Zalącznik nr 2 – Zaświadczenie lekarskie
Oświadczenia uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rekrutacją
Formularz uczestnika projektu
Regulamin rekrutacji
Aneks do Regulaminu Rekrutacji.

„Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach” 

Informacje podstawowe:

Nr i nazwa Poddziałania:              RPSW 09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
Tytuł projektu:                               „Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach”
Okres realizacji projektu:              2019-03-01 – 2021-05-28
Nazwa beneficjenta:                  ZESPÓŁ PLACÓWEK  SZKOLNO – WYCHOWAWCZO – REWALIDACYJNYCH   W CUDZYNOWICACH
Nazwa drugiego realizatora:             Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej
Wnioskowane dofinansowanie:       500 830,25 zł
Wkład własny:        46 620,00 zł
Koszt przypadający na jeden podmiot:  547 450,25 zł

Celem głównym projektu „Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach” jest zwiększenie dostępu i podniesienie jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w pow. kazimierskim poprzez utworzenie mieszkania wspomaganego treningowego dla uczniów Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cudzynowicach z niepełnosprawnością intelektualną i ich wsparcie w procesie usamodzielnienia, w tym aktywności społecznej, zawodowej i mobilizacji do bycia aktywnym członkiem społeczeństwa poprzez udział w usługach w postaci mieszkalnictwa wspomaganego treningowego, realizację indywidualnych programów usamodzielnienia oraz podnoszenie kwalifikacji, kompetencji uczniów i opiekunów świadczących usługi w mieszkaniu treningowym.

W projekcie:

– utworzymy miejsca w nowym mieszkaniu treningowym, dostosowanym do osób niepełnosprawnych,
w którym uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną na miarę swoich indywidualnych możliwości zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne w samodzielnym funkcjonowaniu;
– przeszkolimy opiekunów mieszkania trenigowego, co w efekcie podniesie jakość kształcenia i wychowania oraz wpłynie na wzrost kompetencji opiekunów w zakresie procesu usamodzielniania;
– obejmiemy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną usługami wspierającymi naukę samodzielności poprzez treningi: umiejętności praktycznych, umiejętności społecznych, kulinarnych, samoobsługi i higieny, trening ekonomiczny, socjoterapeutyczny;
– obejmiemy uczestników projektu wsparciem aktywności prezawodowej poprzez zajęcia: TIK, psychologiczne, doradztwo edukacyjno – zawodowe, zajęcia aktywności fizycznej, zajęcia ogrodnicze oraz warsztaty kulinarne i rękodzieła artystycznego, prowadzone w siedzibie partnera projektu.

Zaplanowaliśmy festyn z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który zapromuje mieszkalnictwo wspomagane treningowe w regionie, aktywną integrację osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych ze społeczeństwem lokalnym, co pozwoli ukazać, że osoby
z niepełnosprawnością intelektualną dzięki intensyfikacji działań w obszarze usług opiekuńczych, społecznych mogą być pełnoprawnymi aktywnymi członkami społeczeństwa.

Projekt na „półmetku”

„A czas jak rzeka, jak rzeka płynie”  –  możemy powtarzać za Cz. Niemenem, dopiero rozpoczynaliśmy realizację projektu „Droga do samodzielności w zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach”, a już jesteśmy na półmetku. Przyszedł czas, by podsumować nasze działania.

W okresie od marca do sierpnia 2019 r. przygotowywaliśmy lokal pod pierwsze w powiecie kazimierskim mieszkanie treningowe. Początkowo przeprowadzone zostały niezbędne prace remontowe, następnie kierownictwo projektu z ogromnym zaangażowaniem w wakacyjny czas dokonywało zakupów podstawowych elementów wyposażenia wnętrz: mebli, artykułów AGD i RTV, sprzętów i akcesoriów kuchennych, łazienkowych, itp. Wszystko po to, by lokal stał się prawdziwym domem, w którym nasi podopieczni będą uczyć się samodzielności. Udało się! We wrześniu mieszkanie zostało uroczyście otwarte. Kadra projektowa wzięła udział w szkoleniu z zakresu treningu umiejętności społecznych TUS, by jeszcze efektywniej wspierać naszych uczniów. Od 23.09.2019 r. zajęcia ruszyły pełną parą.

Uczestnicy projektu – 8 osób brali udział w zajęciach: treningi podstawowe: m.in. kulinarny, czystości i higieny, socjoterapeutyczny, korzystania z instytucji użyteczności publicznej, ekonomiczny,  warsztaty rękodzieła artystycznego i kulinarne, zajęcia ogrodnicze, TUS, psychologiczne, TIK, doradztwo zawodowe, aktywności fizycznej. Zdobyte umiejętności, niezbędne w codziennym życiu stanowią bogaty wachlarz doświadczeń, wrażeń i przeżyć. Nasi podopieczni zrobili siedmiomilowy krok w stronę samodzielności. Niejednokrotnie musieli pokonać własne obawy, lęk przed samodzielnym funkcjonowaniem – ale dzięki wsparciu ze strony opiekunów tak wiele się nauczyli. Sprzątanie, pranie, gotowanie, planowanie i robienie zakupów …  – zwykłe codzienne obowiązki są teraz dużo łatwiejsze i stały się wzorowym nawykiem. Uczniowie nauczyli się, w jaki sposób pożytecznie zagospodarować wolny czas, jak szukać pracy.

Serdecznie dziękujemy rodzicom naszych wychowanków, że wyrazili zgodę na udział ich dzieci w projekcie. Dziękujemy za zaufanie i zainteresowanie osiągnięciami waszych dzieci. Dajemy z siebie 200%, by jak najwięcej osiągnąć. Wasze dzieci bardzo się starają, możecie być z nich dumni. Dziękujemy opiekunom, nauczycielom, obsłudze administracyjno – kadrowej projektu za zaangażowanie oraz wspólne działania. Dziękujemy Dyrekcji Zespołu za pomoc i wsparcie.

Za nami etap początkowy zmagań i etap doskonalący. W przyszłym, 2020 r. projekt będzie kontynuowany. W kwietniu rusza kolejny nabór. Zapraszamy – Wyrusz z nami w drogę do samodzielności…