Terapia Warnkego

Terapia Warnkego

Terapia metodą Warnkego stosowana jest od lutego 2018 r. w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach, jako jedna z metod rewalidacyjnych stosowanych w pracy wobec uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Może być również wykorzystywana wśród lepiej funkcjonującej grupy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, którzy posiadają podstawową umiejętność czytania i pisania. Terapia prowadzona jest w ramach wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, dzięki realizacji projektu pn „Po ROZ-UM do szkoły”, w ramach, którego zakupiony został specjalistyczny sprzęt do prowadzenia terapii. W wyniku przeprowadzonej diagnozy przy użyciu sprzętu do terapii metodą Warnkego okazuje się, że uczestnicy wykazują zaburzenia przetwarzania słuchowego, trudności w percepcji słuchowej, wzrokowej i motorycznej. Charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim pokazuje, że dzieci nie różnią się pod względem wyglądu zewnętrznego czy rozwoju fizycznego od rówieśników w normie intelektualnej, ale po głębszym poznaniu zauważa się trudności w postrzeganiu, myśleniu, uwadze i pamięci, podstawowych umiejętnościach szkolnych, często w mowie i motoryce. Większość uczniów wykazuje trudności w czytaniu i pisaniu. Czytanie charakteryzuje się wolnym tempem, z przestawianiem głosek, sylab w wyrazie, bez zrozumienia pełnego treści czytanego tekstu z uwagi na duży wysiłek i skupienie na poprawnym i szybkim przeczytaniu tekstu.  W pisaniu uczniowie często popełniają liczne błędy, gubią lub przestawiają litery, mają ogromne trudności w pisaniu ze słuchu. Szum lub niewielki hałas w klasie często dekoncentruje uczniów, powodując ich stres i zniecierpliwienie, negatywne odczucia.

W terapii metodą Warnkego od początku zakładano przeznaczenie dla grupy dzieci i młodzieży z dysleksją. Jak wiemy, dysleksja orzekana jest wśród osób w normie intelektualnej. Jednakże cechy osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w zakresie czytania i pisania są porównywalne i bardzo zbliżone do objawów dyslektycznych, co pozwala uznać, że stosowanie terapii Metodą Warnkego wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim pozwoli uzyskać efekty w zakresie czytania i pisania w stopniu indywidualnym do możliwości i umiejętności dziecka.

Terapia metodą Warnkego w ostatnich latach stała się niezwykle popularna ze względu na uzyskiwane efekty. Początkowo stosowana była tylko i wyłącznie w gabinetach prywatnych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla osób z dysleksją. Następnie zaleca była i stosowana w coraz większym zakresie w  Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych jako metoda przeciwdziałania i terapii dysleksji. Stopniowo metoda ta zaczęła pojawiać się w szkołach specjalnych, jako metoda pozwalająca pokonywać trudności w czytaniu i pisaniu wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Są to m. in. SOSW nr 1 w Krakowie, SOSW nr 1 w Elblągu, SOSW w Dąbrowie Górniczej i wiele innych jednostek kształcenia specjalnego.

Terapia Metodą Warnkego jest nowoczesną i innowacyjną metodą przynoszącą efekty w postaci m. in. rozwoju umiejętności czytania i pisania, zmniejszenia trudności w nauce, poprawy funkcjonowania w szkole, wzrostu motywacji do nauki. Metoda Warnkego wpływając na prawidłowy rozwój procesów poznawczych, wyrównując deficyty w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, daje podstawę do osiągnięcia sukcesów w nauce na każdym etapie życia. Przez skuteczne usunięcie źródła trudności, osiągnięte wyniki terapii są trwałe.