Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze w Ośrodku Rewalidacyjno  – Wychowawczym dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 roku życia

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze obejmują stymulowanie rozwoju dzieci, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych w funkcjonowaniu w życiu codziennym.
Zakres działań realizowanych podczas zajęć rewalidacyjno – wychowawczych uwzględnia m.in. naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika, kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika oraz usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej.
Ośrodek zapewnia w szczególności udział w zajęciach specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb wychowanków, w szczególności w zakresie terapii psychologicznej, logopedycznej i rewalidacji, w tym ruchowej.
Zajęcia organizowane są w formie zespołowych lub indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych we współpracy z rodzicami.

Ośrodek wspomaga rodziców (opiekunów prawnych) w pełnieniu funkcji wychowawczych, edukacyjnych, w szczególności przez organizowanie konsultacji, zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia.
Warunkiem przyjęcia dziecka do Ośrodka jest uzyskanie orzeczenia o potrzebie objęcia zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną z rejonu miejsca zamieszkania dziecka.