Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na IV etap edukacyjny, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną z rejonu miejsca zamieszkania ucznia.
Do szkoły może uczęszczać młodzież z sąsiednich województw. Szkoła stwarza możliwość przyjęcia ucznia w trakcie trwania roku szkolnego.

Kształcenie w SPP obejmuje:

  • kształcenie ogólne umożliwiające utrwalanie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności,
  • przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswojenie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.