Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Dzieci uczą się w klasach o małej liczebności, co umożliwia indywidualizację nauczania oraz skuteczne oddziaływanie dydaktyczno – wychowawcze.
Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły podstawowej jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na odpowiedni etap edukacyjny, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną z rejonu miejsca zamieszkania dziecka.
Do szkoły mogą uczęszczać dzieci z ościennych województw. Szkoła stwarza możliwość przyjęcia ucznia w trakcie trwania roku szkolnego.
Nauka w szkole podstawowej jest realizowana w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne opracowane dla każdego dziecka przez zespół specjalistów i nauczycieli naszej placówki.

Uczniowie szkoły podstawowej są objęci oddziaływaniami terapeutycznymi:

  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia psychologiczne
  • EEG Biofeedback
  • terapia polisensoryczna
  • terapia integracji sensorycznej
  • zajęcia metodą Marii Montessori
  • rehabilitacja ruchowa

Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

Placówka zapewnia kontynuację nauki na poziomie gimnazjalnym (Gimnazjum Specjalne) oraz ponadgimnazjalnym (Szkoła Przysposabiająca do Pracy).

Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Dzieci i młodzież kształcą się w oparciu o podstawę programową obowiązującą w szkole ogólnodostępnej z uwzględnieniem dostosowania programu do indywidualnych możliwości dzieci.

Uczniowie uczą się w klasach o małej liczebności, co umożliwia indywidualizację nauczania oraz skuteczne oddziaływanie dydaktyczno – wychowawcze.

Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na odpowiedni etap edukacyjny, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną z rejonu miejsca zamieszkania dziecka.

Do szkoły mogą uczęszczać dzieci i młodzież z sąsiednich województw. Szkoła stwarza możliwość przyjęcia ucznia w trakcie trwania roku szkolnego.

Istnieje możliwość uczestnictwa dziecka w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych zarówno w formach indywidualnych, jak i grupowych (na podstawie zaleceń specjalistów).

 

Placówka zapewnia kontynuację nauki na poziomie gimnazjalnym (Gimnazjum Specjalne) oraz ponadgimnazjalnym (Zasadnicza Szkoła Zawodowa).