Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Internetowa Zespółu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach

Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Zespółu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. – staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Brak przy nagraniach wideo informacji w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.
 • Brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych

Wyłączenia

 • Część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna, dokumentacja przetargowa) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych.
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Gruszka.
 • E-mail: soswkazimierza@o2.pl
 • Telefon: 41 352 1221

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zespółu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach
 • Adres: Cudzynowice 175
  28-500 Kazimierza Wielka
 • E-mail: soswkazimierza@o2.pl
 • Telefon: 41 352 1221

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach, Cudzynowice 175,
28-500 Kazimierza Wielka.

Do budynku prowadzi  1  wejście główne oraz 4 boczne (w tym 3 z podjazdami dla wózków).
Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami (z wyjątkiem podjazdów).
W budynku znajduje się winda.
Dla osób na wózkach dostępny jest cały budynek szkoły.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się parterze.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Wersja mobilna serwisu.

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Inne informacje i oświadczenia

Skróty klawiszowe.

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

ZPSWR

Raport o stanie zapewnienienia dostępności:

ZPSWR 2021

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 2021

Szkoła Podstawowa Specjalna 2021

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2021

Przedszkole Specjalne 2021

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 2021

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna 2021