WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU W RAMACH PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”

Przy Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach powołany został Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy, który w latach 2017- 2021 r. realizuje zadania wynikające z rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ZA ŻYCIEM”.  Realizacja zadania polega na organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w zależności od potrzeb dziecka przy udziale terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

Informacje o programie

Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.

 • Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie powiatu kazimierskiego
 • Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.
 • Rządowy program “Za życiem” realizowany jest przez Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach, Cudzynowice 175, 28-500 Kazimierza Wielka, pełniący funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie powiatu kazimierskiego.
 • Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.

 

Drogi Rodzicu.
Jeśli zaniepokoi Cię rozwój Twojego dziecka w wieku od urodzenia do 3 lat zgłoś się osobiście lub zadzwoń do koordynatora ośrodka w celu uzyskania szczegółowych informacji

41 3521 -221 (sekretariat)

41 3521 – 221 wew. 27 (koordynator)

 

Rodzic / opiekun prawny zgłaszający uczestnictwo dziecka w programie dołącza posiadane dokumenty, takie jak:

 • opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • zaświadczenie lekarskie
 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • dokumentację medyczną, psychologiczno-pedagogiczną – w przypadku dziecka zagrożonego niepełnosprawnością z uwagi na poważne problemy rozwojowe lub zdrowotne

Pierwszeństwo korzystania z zajęć specjalistycznych w OKRO mają uprawnione dzieci, które nie korzystały wcześniej z zajęć w ramach programu.

W przypadku potrzeby uzupełnienia dokumentacji zespół specjalistów pokieruje Państwa w celu uzyskania dokładniejszej dokumnetacji.

 

Do szczególnych zadań wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego należy:

 1. Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
 2. Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 3. Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
 4. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka oraz, w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów,
 5. Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

 

 • Zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
 • Prowadzenie akcji informacyjnych,
 • Monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

 

Ośrodek może:

 • Udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia,
 • Zapewnić specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od potrzeb dziecka,
 • Zapewnić konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

 

W Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym przy Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo –Rewalidacyjnych w Cudzynowicach dziecko objęte jest wsparciem:

Psychologa,

Logopedy,

Fizjoterapeuty,

Terapeuty Integracji Sensorycznej,

Pedagoga wczesnego wspomagania.

 

Oferujemy zajęcia specjalistyczne:

 

 1. Rehabilitacja ruchowa
 2. Zajęcia logopedyczne
 3. Zajęcia psychologiczne i pedagogiczne
 4. Integracja Sensoryczna