Dokumenty rekrutacyjne – program „Za Życiem”

Rodzic / opiekun prawny zgłaszający uczestnictwo dziecka w programie dołącza posiadane dokumenty, takie jak:

  • opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • zaświadczenie lekarskie
  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • dokumentację medyczną, psychologiczno-pedagogiczną – w przypadku dziecka zagrożonego niepełnosprawnością z uwagi na poważne problemy rozwojowe lub zdrowotną

W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów zespół specjalistów pokieruje Państwa jak uzyskać potrzebna pomoc.

Ponadto rodzic/opiekun prawny musi zapoznać się i podpisać następujące dokumenty:

DEKLARACJA_UCZESTNICTWA_ZA_ŻYCIEM

WNIOSEK_O_PRZYZNANIE_ZAJĘĆ_ZA_ŻYCIEM

REGULAMIN_ZA_ŻYCIEM

W przypadku problemu z uzupełnieniem dokumentacji specjaliści służą pomocą.