Branżowa Szkoła Zawodowa

Warunkiem przyjęcia ucznia do Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest ukończenie gimnazjum i posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną z rejonu miejsca zamieszkania ucznia.

W trzyletnim cyklu kształcenia uczniowie przygotowywani są do uzyskania kwalifikacji w zawodach:

  • kucharz
  • piekarz
  • cukiernik
  • murarz
  • kamieniarz

Uczniowie są kierowani przez szkołę na praktyki zawodowe do zakładów pracy na terenie Kazimierzy Wielkiej lub odbywają prakyki na terenie szkoły

Po ukończeniu nauki w zasadniczej szkole zawodowej istnieje możliwość dalszego kształcenia w dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym.