Oddziały przedszkolne

Przedszkole Specjalne dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź niepełnosprawnością sprzężoną

Przedszkole Specjalne

dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź niepełnosprawnością sprzężoną

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na etap przedszkolny, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną z rejonu miejsca zamieszkania dziecka.

W przedszkolu zapewniamy stymulację rozwoju dziecka poprzez oddziaływania terapeutyczne z dzieckiem:

  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia psychologiczne
  • terapia polisensoryczna
  • terapia integracji sensorycznej
  • zajęcia metodą Marii Montessori
  • rehabilitacja ruchowa

Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka