Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju, dla małych dzieci z dysfunkcjami w rozwoju psychoruchowym począwszy od wykrycia nieprawidłowości rozwoju do rozpoczęcia nauki szkolnej

Pomoc ta organizowana jest dla małych dzieci (od urodzenia do momentu pójścia do szkoły).

Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmujemy dzieci spoza placówki z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym o różnej etiologii, np.: wcześniactwo, zaburzenia genetyczne, wady wrodzone, uszkodzenia narządów zmysłów, problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego.

Pomoc jest oferowana przez zespół specjalistów, w skład którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi z zaburzonym rozwojem psychoruchowym. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizowane są w wymiarze 4 do 8 godzin w miesiącu.

Warunkiem objęcia dziecka zajęciami jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawanej przez zespoły orzekające, działające w publicznych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w tym specjalistycznych.

Udając się do poradni psychologiczno – pedagogicznej należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie lekarskie
  • opinię przedszkola, jeżeli dziecko uczęszcza do niego
  • wniosek rodziców o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (druk dostępny w poradni)