Po ROZ-UM do szkoły

Opis projektu
„Po ROZ-UM do szkoły”

Informacje podstawowe:

Nr i nazwa Poddziałania:  RPSW.08.03.04. – Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych.
Tytuł projektu:    „Po ROZ-UM do szkoły”
Okres realizacji:   2018-01-01 – 2019-06-30
Obszar realizacji projektu:  województwo świętokrzyskie
Beneficjent:   Powiat Kazimierski/Zespól Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach
Wnioskowane dofinansowanie:  307 405,13 zł
Wkład własny:    52 840,00 zł
Koszt przypadający na podmiot:   360 245,13 zł

Celem głównym projektu „Po ROZ-UM do szkoły” jest podniesienie jakości kształcenia i funkcjonowania szkoły, uczniów i nauczycieli Gimnazjum Specjalnego w Cudzynowicach.
W efekcie nastąpi rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez m.in.:
– udział uczniów w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych opartych na działaniach praktycznych i doświadczeniach, rozwijających sprawność umysłową i psychofizyczną,
– uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach, kursach
– doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne podnoszące efektywność nauczania
W ramach projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów: matematyka, informatyka, j. angielski i nauki przyrodnicze; w zajęciach indywidualnych z logopedii i terapii Warnkego, grupowych zajęciach z kinezyterapii, doradztwa edukacyjnego oraz zajęciach z funkcjonowania w środowisku. Uczniowie wezmą udział w 2-dniowej wycieczce edukacyjnej do Warszawy. Nauczyciele uczestnicż
w szkoleniach m.in. z couchingu, kompetencji wychowawczych i pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania oraz w indywidualnych kursach podnoszących kwalifikacje. Szkoła wykorzystywać będzie dodatkowy sprzęt i pomoce dydaktyczne m.in. sprzęt do terapii Warnkego, siłownię zewnętrzną, mobilną pracownię komputerową oraz inne pomoce dydaktyczne i specjalistyczne do prowadzenia zajęć w projekcie.
W rezultacie po opuszczeniu programu 19 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe, 13 nauczycieli uzyska dodatkowe kwalifikacje oraz kompetencje, a szkoła wykorzysta doposażenie pracowni przedmiotowych do prowadzenia zajęć.

 

Podsumowanie realizacji projektu pn „Po ROZ-UM do szkoły”

 

Projekt na finiszu

Z dniem 30 czerwca 2019 r. projekt pn „Po ROZ-UM do szkoły” dobiegł końca. Projekt realizowany był dzięki wsparciu Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W projekcie Gimnazjum Specjalne zostało objęte wsparciem poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w zakresie wyposażania pracowni matematycznej, przyrodniczej i językowej oraz doposażenie w niezbędny sprzęt do prowadzenia terapii Warnkego dla uczniów. Ponadto zakupiono pomoce i programy niezbędne do prowadzenia terapii logopedycznej. Wszystkie zakupione pomoce wzbogaciły bazę dydaktyczną placówki, zwiększając tym samym skuteczność podejmowanych działań terapeutycznych oraz efektywność kształcenia przedmiotowego. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej do oferty pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole wprowadzono nową i innowacyjną terapię dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, dysleksją – Terapia metodą Warnkego. Ponadto w ramach unijnego wsparcia przed budynkiem placówki została zamontowana nowoczesna zewnętrzna pracownia kinezyterapii w postaci siłowni zewnętrznej, która w znakomity sposób łączy aktywność fizyczną z ruchem na świeżym powietrzu.

Uczniowie nabyli kompetencje poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki, j. angielskiego, nauk przyrodniczych i informatyki, funkcjonowania w środowisku. Uczestniczyli w zajęciach specjalistycznych: terapii logopedycznej, kinezyterapii, terapii metodą Warnkego. Zajęcia specjalistyczne miały na celu korygowanie zaburzonych funkcji i występujących trudności wśród uczniów.

Nauczyciele nabyli kompetencje dzięki uczestnictwu w szkoleniach, kursach specjalistycznych z zakresu pedagogiki specjalnej, educoachingu oraz nabyli wiedzę i umiejętności obsługi tablicy interaktywnej. Nasi rehabilitanci uzyskali kompetencje w zakresie koncepcji Halliwick, a dwie terapeutki podniosły wiedzę i umiejętności z terapii metodą Warnkego uzyskując pełne kwalifikacje.

Wytrwałym i sumiennym uczniom Gimnazjum serdecznie dziękujemy. Cieszymy się z waszych sukcesów, jesteśmy dumni widząc, jak wiele się nauczyliście.

Gratulujemy naszym Gimnazjalistom wyboru nowej szkoły ponadgimnazjalnej, tym bardziej ciesząc się, że w większości zostaliście z Nami. Do zobaczenia!

 

Fotorelacja z zajęć: