News

Sprawozdanie finansowe

Dyrektor ZPSWR w Cudzynowicach informuje, że sprawozdanie roczne (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie funduszu jednostku oraz informacje dodatkowe) znajdują się na stronie BIP Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Kazimierzy Wielkiej pod adresem:

https://pzeaskazimierzaw.ssdip.bip.gov.pl/sprawozdania-finansowe/